Σπίτι » Κέντρο Σπουδών Πανεπιστημίων » Πανεπιστήμιο Azteca » EQF & Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης

EQF & Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ποια είναι η σχέση μεταξύ του EQF και του πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη πλαισίων προσόντων ξεκίνησε με ένα πλαίσιο προσόντων για έναν εκπαιδευτικό τομέα: Το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (QF-EHEA) έχει διαμορφωθεί από το 1999 (Δήλωση της Μπολόνια· οι περιγραφείς του Δουβλίνου εγκρίθηκαν στο 2005); λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του ΕΠΕΠ ξεκίνησε το 2005. Τα δύο πλαίσια έχουν σαφώς ομοιότητες και επικαλυπτόμενους τομείς: και τα δύο είναι μετα-πλαίσια, καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο μάθησης και έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τα προσόντα στην Ευρώπη. Και οι δύο συνδέονται με τη διασφάλιση ποιότητας και χρησιμοποιούν την έννοια της «καλύτερης εφαρμογής» για τον προσδιορισμό των επιπέδων. Και οι δύο έχουν επίσης σαφείς φιλοδοξίες να υποστηρίξουν τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Παρά αυτές τις προφανείς ομοιότητες μεταξύ των δύο πλαισίων, μπορούν επίσης να παρατηρηθούν διαφορές όσον αφορά τους στόχους τους και τους περιγραφείς που χρησιμοποιούνται. Το QF-EHEA σκοπεύει να εναρμονίσει τα συστήματα ενώ το EQF σκοπεύει να συσχετίσει τα συστήματα μεταξύ τους:

Ένας κεντρικός στόχος της διαδικασίας της Μπολόνια είναι η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εισαγωγή κοινών δομών πτυχίων (σύστημα πτυχίων τριών κύκλων).

Το EQF, από την άλλη πλευρά, δεν είναι ένα μέσο για την εναρμόνιση των προσόντων ή τμημάτων των συστημάτων προσόντων, αλλά προορίζεται να λειτουργήσει ως ένας τύπος μεταφραστικής συσκευής για να κάνει σαφέστερες τις σχέσεις μεταξύ προσόντων και διαφορετικών συστημάτων.

Για να συνδέσει αυτά τα δύο μετα-πλαίσια, το EQF επιβεβαιώνει τη συμβατότητα με το QF-EHEA. Ένας κύριος λόγος για τον σχεδιασμό των υψηλότερων επιπέδων του ΕΠΕΠ απευθείας στους περιγραφείς EHEA είναι να αποφευχθεί η ανάπτυξη δύο μεμονωμένων πλαισίων. Έτσι, τα μαθησιακά αποτελέσματα ορισμένων επιπέδων EQF αντιστοιχούν στους περιγραφείς κύκλου του QF-EHEA. Υπάρχει σαφής παραπομπή στα επίπεδα 5 έως 8. Έτσι, οι αντίστοιχοι περιγραφείς κύκλου της QFEHEA – που αναπτύχθηκαν από την Κοινή Πρωτοβουλία Ποιότητας, ως μέρος της διαδικασίας της Μπολόνια – είναι κατανοητό ότι είναι συμβατοί με τους περιγραφείς για τα επίπεδα 5 έως 8 του EQF. Αν και χρησιμοποιούνται διαφορετικοί περιγραφικοί παράγοντες, και τα δύο πλαίσια έχουν κοινή άποψη για τις διαστάσεις της προόδου όσον αφορά τη γνώση, τις δεξιότητες (εφαρμογή) και την επαγγελματική συμπεριφορά.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το ΕΠΕΠ είναι ένα γενικό πλαίσιο και επιδιώκει να συμπεριλάβει διαφορετικές μορφές μάθησης (όχι μόνο μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πιο επαγγελματικά προσόντα), οι περιγραφικοί δείκτες είναι ευρύτεροι, πιο γενικοί και πρέπει να είναι πιο περιεκτικοί από τους περιγραφείς του Δουβλίνου που εφαρμόζονται για τον καθορισμό των επιπέδων για το QF-EHEA. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα, αν και οι περιγραφείς επιπέδου δεν είναι οι ίδιοι. Κατά συνέπεια, τα επίπεδα 5 έως 8 του EQF μπορούν να είναι συμβατά όχι μόνο με πτυχία προσόντων που αποκτώνται με επίσημο τρόπο με σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και με επαγγελματικά προσόντα που απονέμονται μέσω επίσημης, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης.

Στο QF-EHEA, τα μαθησιακά αποτελέσματα νοούνται ως περιγραφές του τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοήσει και να κάνει ένας εκπαιδευόμενος στο τέλος του αντίστοιχου κύκλου.

Οι περιγραφείς του Δουβλίνου αναφέρονται στις ακόλουθες πέντε διαστάσεις: «γνώση και κατανόηση», «εφαρμογή γνώσης και κατανόησης», «κρίσεις», «επικοινωνία» και «μαθησιακές δεξιότητες». Ενώ οι πρώτες τρεις διαστάσεις καλύπτονται κυρίως από τις διαστάσεις της γνώσης και των δεξιοτήτων στο ΕΠΕΠ, το ΕΠΕΠ δεν αναφέρεται ρητά σε βασικές ικανότητες όπως η επικοινωνία ή μεταδεξιότητες, όπως η μάθηση για μάθηση. Αυτά περιλαμβάνονται εν μέρει με εγγενή τρόπο σε όλες τις στήλες, αλλά μπορούν κυρίως να θεωρηθούν στη στήλη ικανοτήτων.

Παρόλο που οι περιγραφείς που ορίζουν τα επίπεδα στο EQF και στους περιγραφείς του Δουβλίνου διαφέρουν, οι περιγραφείς επιπέδου EQF ενσωματώνουν πλήρως τους περιγραφείς της Bologna και επομένως είναι συμβατοί με αυτούς.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009
σχετικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)
(Κείμενο με συνάφεια στον ΕΟΧ)

EL C 155/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.7.2009

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Προσόντα»: ένα επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης που προκύπτει όταν ένα αρμόδιο ίδρυμα κρίνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με δεδομένα πρότυπα·

(β) «Μαθησιακά αποτελέσματα»: δηλώσεις σχετικά με το τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι οποίες ορίζονται ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες·

γ) «Μονάδα μαθησιακών αποτελεσμάτων» (ενότητα) σημαίνει ένα συστατικό ενός προσόντος, το οποίο αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί·

(δ) «Μονάδες για μαθησιακά αποτελέσματα» (πίστωση) σημαίνει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευτούν για ένα προσόν ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή προσόντα·

(ε) «Αρμόδιο ίδρυμα»: ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την απονομή τίτλων σπουδών ή την αναγνώριση μονάδων ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET, όπως η κατανομή βαθμών ECVET σε προσόντα και μονάδες, αξιολόγηση, επικύρωση και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, κανόνες και πρακτικές των συμμετεχουσών χωρών·

(στ) «Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει πράγματι αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες·

ζ) «Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία επιβεβαίωσης ότι ορισμένα αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από έναν εκπαιδευόμενο αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να απαιτούνται για μια ενότητα ή ένα προσόν.

η) «Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία πιστοποίησης των επίσημα επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της απονομής ενοτήτων ή προσόντων·

(i) «βαθμοί ECVET»: μια αριθμητική αναπαράσταση του συνολικού βάρους των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα προσόν και του σχετικού βάρους των μονάδων σε σχέση με το προσόν.

1. ECVET — ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το ECVET είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και, όπου ενδείκνυται, τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων με σκοπό την απόκτηση προσόντων. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία ECVET περιλαμβάνουν την περιγραφή των προσόντων ως προς τις ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με συναφείς βαθμούς, μια διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης και συμπληρωματικά έγγραφα όπως συμφωνίες μάθησης, μεταγραφές αρχείων και οδηγούς χρηστών ECVET. Το ECVET προορίζεται να διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο της κινητικότητας, με σκοπό την απόκτηση προσόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ECVET δεν συνεπάγεται κανένα νέο δικαίωμα για τους πολίτες να λαμβάνουν την αυτόματη αναγνώριση είτε των μαθησιακών αποτελεσμάτων είτε των βαθμών. Η αίτησή του για ένα δεδομένο τίτλο σπουδών είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στα κράτη μέλη και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και τεχνικές προδιαγραφές: 1. Μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων Μια ενότητα είναι ένα συστατικό ενός τίτλου, που αποτελείται από συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν με έναν αριθμό σχετικών σημείων ECVET. Ένα προσόν περιλαμβάνει καταρχήν πολλές ενότητες και αποτελείται από ολόκληρο το σύνολο των μονάδων. Έτσι, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να επιτύχει ένα προσόν συγκεντρώνοντας τις απαιτούμενες ενότητες, που επιτυγχάνονται σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικά πλαίσια (επίσημες και, κατά περίπτωση, μη τυπικές και ανεπίσημες), σεβόμενη ταυτόχρονα την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη συσσώρευση ενοτήτων και την αναγνώριση της μάθησης αποτελέσματα.

2. Μεταφορά και Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων, συνεργασίες ECVET

Στο ECVET, οι μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε ένα πλαίσιο αξιολογούνται και στη συνέχεια, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, μεταφέρονται σε άλλο περιβάλλον. Στο δεύτερο αυτό πλαίσιο, επικυρώνονται και αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα ως μέρος των απαιτήσεων για τα προσόντα που επιδιώκει να επιτύχει το άτομο. Οι μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορούν στη συνέχεια να συγκεντρωθούν για αυτό το προσόν, σύμφωνα με εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση, την επικύρωση, τη συσσώρευση και την αναγνώριση των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων σχεδιάζονται από τα σχετικά αρμόδια ιδρύματα και εταίρους που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων με βάση το ECVET και εφαρμόζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τυπικά πλαίσια μάθησης θα πρέπει να διευκολυνθεί με τη δημιουργία συνεργασιών και δικτύων με τη συμμετοχή αρμόδιων ιδρυμάτων, καθένα από τα οποία είναι εξουσιοδοτημένο, στο δικό του περιβάλλον, να απονέμει προσόντα ή μονάδες ή να δίνει εύσημα για την επιτευχθείσα μάθηση αποτελέσματα για μεταφορά και επικύρωση.

3. Συμφωνία μάθησης και προσωπική μεταγραφή

Για την εφαρμογή μεταφοράς πίστωσης που περιλαμβάνει δύο συνεργάτες και έναν συγκεκριμένο μετακινούμενο εκπαιδευόμενο, συνάπτεται συμφωνία μάθησης από τα δύο αρμόδια ιδρύματα που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την επικύρωση
διαδικασία και ο εκπαιδευόμενος, στο πλαίσιο μνημονίου συμφωνίας.

4. Πόντοι ECVET

Οι βαθμοί ECVET παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και τις μονάδες σε αριθμητική μορφή. Δεν έχουν καμία αξία ανεξάρτητα από τα επίκτητα μαθησιακά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο προσόν στο οποίο αναφέρονται και αντικατοπτρίζουν την επίτευξη και τη συσσώρευση ενοτήτων. Για να καταστεί δυνατή μια κοινή προσέγγιση για τη χρήση των σημείων ECVET, χρησιμοποιείται μια σύμβαση σύμφωνα με την οποία 60 βαθμοί κατανέμονται στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν σε ένα έτος επίσημης ΕΕΚ πλήρους απασχόλησης.

Στο ECVET η κατανομή των βαθμών έχει συνήθως δύο φάσεις: οι βαθμοί ECVET κατανέμονται πρώτα σε ένα προσόν ως σύνολο και μετά στις μονάδες του. Για ένα δεδομένο προσόν, ένα επίσημο πλαίσιο μάθησης λαμβάνεται ως αναφορά και, βάσει της σύμβασης, ο συνολικός αριθμός βαθμών εκχωρείται για αυτό το προσόν. Από αυτό το σύνολο, οι βαθμοί ECVET κατανέμονται στη συνέχεια σε κάθε μονάδα ανάλογα με τη σχετική βαρύτητα τους εντός του προσόντος.

Για τίτλους σπουδών που δεν έχουν επίσημη αναφορά στο μονοπάτι μάθησης, οι πιστωτικές μονάδες ECVET μπορούν να κατανεμηθούν μέσω εκτίμησης σε σύγκριση με άλλο προσόν που έχει επίσημο πλαίσιο αναφοράς. Για να διαπιστωθεί η συγκρισιμότητα των προσόντων, το αρμόδιο ίδρυμα θα πρέπει να αναφέρεται στο ισοδύναμο επίπεδο EQF ή, ενδεχομένως, στο επίπεδο NQF, ή στην ομοιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε έναν στενά συνδεδεμένο επαγγελματικό τομέα.

Η επιτυχής απόκτηση ενός τίτλου σπουδών ή μιας μονάδας ενεργοποιεί την απονομή των σχετικών βαθμών ECVET, ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την απόκτησή τους. Συνήθως η μεταφορά μιας ενότητας συνεπάγεται τη μεταφορά των αντίστοιχων σημείων ECVET ώστε να περιλαμβάνονται όταν αναγνωρίζονται τα μεταφερόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Εναπόκειται στον αρμόδιο φορέα να επανεξετάσει, όπου χρειάζεται, τα σημεία ECVET που πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφόσον οι κανόνες και οι μεθοδολογίες που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό είναι διαφανείς και στηρίζονται σε αρχές διασφάλισης ποιότητας. Οποιοδήποτε προσόν αποκτάται μέσω μη τυπικής ή άτυπης μάθησης για το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί μια επίσημη αναφορά μαθησιακής διαδρομής και οι αντίστοιχες ενότητες φέρουν τους ίδιους βαθμούς ECVET με το σημείο αναφοράς, καθώς επιτυγχάνονται τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα.

ECTS και Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διαδικασία της Μπολόνια)

Το ECTS είναι το πιστωτικό σύστημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολόνια. Το ECTS είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της διαδικασίας της Μπολόνια με την καθιέρωση ενός συστήματος πιστωτικών μονάδων ως κατάλληλο μέσο για την προώθηση της πιο διαδεδομένης κινητικότητας των σπουδαστών. Το ECTS συμβάλλει σε άλλους στόχους της Μπολόνια: οι πιστωτικές μονάδες ECTS αποτελούν βασικό στοιχείο του Πλαισίου Προσόντων της Μπολόνια, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF). Σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων της Μπολόνια, οι πιστωτικές μονάδες ECTS χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν πιο λεπτομερείς εθνικές ρυθμίσεις πιστώσεων. Το ECTS χρησιμοποιείται επίσης όλο και περισσότερο από ιδρύματα σε άλλες ηπείρους και, επομένως, παίζει ρόλο στην αυξανόμενη παγκόσμια διάσταση της Διαδικασίας της Μπολόνια.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF)

Το EQF είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς που συνδέει τα συστήματα προσόντων των χωρών μεταξύ τους, λειτουργώντας ως μεταφραστικό εργαλείο για να κάνει τα προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά σε διάφορες χώρες και συστήματα στην Ευρώπη. Έχει δύο κύριους στόχους: την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών μεταξύ των χωρών και τη διευκόλυνση της δια βίου μάθησής τους.

Η Σύσταση τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Απρίλιο του 2008. Ορίζει το 2010 ως τη συνιστώμενη ημερομηνία-στόχο για τις χώρες να συσχετίσουν τα εθνικά τους συστήματα προσόντων με το EQF και το 2012 για τις χώρες που διασφαλίζουν ότι τα μεμονωμένα πιστοποιητικά προσόντων φέρουν αναφορά στο κατάλληλο επίπεδο ΕΠΕΠ.

Το ΕΠΕΠ θα συσχετίσει τα εθνικά συστήματα και τα πλαίσια προσόντων διαφορετικών χωρών γύρω από μια κοινή ευρωπαϊκή αναφορά – τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του. Τα επίπεδα καλύπτουν την πλήρη κλίμακα των προσόντων, από τα βασικά (Επίπεδο 1, για παράδειγμα απολυτήρια σχολείου) έως τα προχωρημένα (Επίπεδο 8, για παράδειγμα διδακτορικά). Ως μέσο για την προώθηση της δια βίου μάθησης, το ΕΠΕΠ περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα προσόντων που αποκτώνται γενικά, την επαγγελματική καθώς και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιπλέον, το πλαίσιο αφορά τα προσόντα που αποκτήθηκαν στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τα οκτώ επίπεδα αναφοράς περιγράφονται ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το EQF αναγνωρίζει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης είναι τόσο διαφορετικά που είναι απαραίτητη μια στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα για να καταστεί δυνατή η σύγκριση και η συνεργασία μεταξύ χωρών και ιδρυμάτων.

Στο ΕΠΕΠ ως μαθησιακό αποτέλεσμα ορίζεται η δήλωση του τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το ΕΠΕΠ δίνει έμφαση στα αποτελέσματα της μάθησης αντί να εστιάζει σε εισροές όπως η διάρκεια της μελέτης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται σε τρεις κατηγορίες – ως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Αυτό σηματοδοτεί ότι τα προσόντα – σε διαφορετικούς συνδυασμούς – συλλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών γνώσεων, των πρακτικών και τεχνικών δεξιοτήτων και των κοινωνικών ικανοτήτων όπου η ικανότητα συνεργασίας με άλλους θα είναι ζωτικής σημασίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Απριλίου 2008
σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη δια βίου μάθηση

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1. να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ως εργαλείο αναφοράς για να συγκρίνει τα επίπεδα προσόντων των διαφορετικών συστημάτων προσόντων και να προωθήσει τόσο τη δια βίου μάθηση όσο και τις ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία της γνώσης, καθώς και την περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, ενώ σεβασμό της πλούσιας ποικιλομορφίας των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων·

2. να συσχετίσουν τα εθνικά τους συστήματα προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έως το 2010, ιδίως αναφέροντας, με διαφανή τρόπο, τα επίπεδα προσόντων τους στα επίπεδα που ορίζονται στο παράρτημα II και, κατά περίπτωση, αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια προσόντων σύμφωνα με εθνική νομοθεσία και πρακτική·

3. Να λάβει μέτρα, κατά περίπτωση, ώστε, έως το 2012, όλα τα νέα πιστοποιητικά προσόντων, τα διπλώματα και τα έγγραφα «Europass» που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές να περιέχουν σαφή αναφορά, μέσω εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, στο κατάλληλο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

4. χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τον καθορισμό και την περιγραφή των προσόντων και προωθεί την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές που συμφωνήθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2004, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους πολίτες ενδέχεται να υπόκεινται σε ανεργία ή σε επισφαλείς μορφές απασχόλησης, για τους οποίους μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας·

5. να προωθεί και να εφαρμόζει τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που ορίζονται στο παράρτημα III κατά τη συσχέτιση των προσόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. (…)

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της Σύστασης, οι ορισμοί που ισχύουν είναι οι ακόλουθοι:
(…)

(ζ) «γνώση» σημαίνει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Γνώση είναι το σύνολο γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, οι γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές και/ή πραγματικές.

η) «δεξιότητες»: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (που περιλαμβάνει τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (που περιλαμβάνει χειρωνακτική επιδεξιότητα και χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).

(i) «ικανότητα» σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών ικανοτήτων, σε καταστάσεις εργασίας ή σπουδών και σε επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η ικανότητα περιγράφεται με όρους ευθύνης και αυτονομίας.

EQF Επίπεδο 8

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με το Επίπεδο 8 είναι

• γνώση στα πιο προηγμένα σύνορα ενός τομέα εργασίας ή σπουδών και στη διεπαφή μεταξύ των πεδίων.

Προσόν

Κριτήρια Εξέτασης (Δουβλίνο Περιγραφείς):

Τα προσόντα που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου απονέμονται σε μαθητές που:

έχουν επιδείξει συστηματική κατανόηση ενός πεδίου σπουδών και γνώση των δεξιοτήτων και των μεθόδων έρευνας που σχετίζονται με αυτό το πεδίο·

έχουν αποδείξει την ικανότητα να συλλάβουν, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν μια ουσιαστική διαδικασία έρευνας με επιστημονική ακεραιότητα·

έχουν συνεισφέρει μέσω πρωτότυπης έρευνας που επεκτείνει τα όρια της γνώσης αναπτύσσοντας ένα σημαντικό σύνολο εργασιών, μερικές από τις οποίες αξίζει να δημοσιευτούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

είναι ικανοί για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών.

μπορούν να επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους, την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής τους·

μπορεί να αναμένεται να είναι σε θέση να προάγει, εντός ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πλαισίου, την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση·

Οροι:

Η λέξη «επαγγελματίας» χρησιμοποιείται στους περιγραφικούς δείκτες με την ευρεία έννοιά της, σε σχέση με εκείνα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανάληψη εργασίας ή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας και που περιλαμβάνει την εφαρμογή ορισμένων πτυχών της προηγμένης μάθησης. Δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με εκείνες τις ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Το τελευταίο μπορεί να ταυτιστεί με το προφίλ/προδιαγραφή.

Η λέξη «ικανότητα» χρησιμοποιείται στους περιγραφείς με την ευρεία της έννοια, επιτρέποντας τη διαβάθμιση των ικανοτήτων ή των δεξιοτήτων. Δεν χρησιμοποιείται με τη στενή έννοια που προσδιορίζεται αποκλειστικά με βάση την αξιολόγηση «ναι/όχι».

Η λέξη «έρευνα» χρησιμοποιείται για να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, με το πλαίσιο να σχετίζεται συχνά με ένα πεδίο σπουδών. ο όρος χρησιμοποιείται εδώ για να αντιπροσωπεύσει μια προσεκτική μελέτη ή έρευνα που βασίζεται σε μια συστηματική κατανόηση και κριτική επίγνωση της γνώσης. Η λέξη χρησιμοποιείται με περιεκτικό τρόπο για να φιλοξενήσει το εύρος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν πρωτότυπη και καινοτόμο εργασία σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και τεχνολογικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών επιστημών και των παραδοσιακών, παραστατικών και άλλων δημιουργικών τεχνών. Δεν χρησιμοποιείται με περιορισμένη ή περιορισμένη έννοια, ούτε σχετίζεται αποκλειστικά με μια παραδοσιακή «επιστημονική μέθοδο».

Προσόντα Τρίτου Κύκλου

ΚύκλοςΓνώση και κατανόηση:
3 (Διδακτορικό)[περιλαμβάνει] συστηματική κατανόηση του πεδίου σπουδών τους και γνώση των μεθόδων έρευνας* που σχετίζονται με αυτό το πεδίο..
Εφαρμογή γνώσης και κατανόησης:
3 (Διδακτορικό)[αποδεικνύεται από την] ικανότητα σύλληψης, σχεδίασης, υλοποίησης και προσαρμογής μιας ουσιαστικής διαδικασίας έρευνας* με επιστημονική ακεραιότητα..
[είναι στο πλαίσιο] μιας συνεισφοράς που επεκτείνει τα σύνορα της γνώσης αναπτύσσοντας ένα σημαντικό σύνολο εργασιών, μερικές από τις οποίες αξίζει να δημοσιευτούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Κάνοντας κρίσεις:
3 (Διδακτορικό)[απαιτείται] ικανός για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών..
Επικοινωνία
3 (Διδακτορικό)με τους συνομηλίκους τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα (διάλογος) σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής τους (ευρύ πεδίο εφαρμογής).
Μαθησιακές δεξιότητες..
3 (Διδακτορικό)αναμένεται να είναι σε θέση να προάγει, εντός ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πλαισίου, την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο.

Mexican Qualifications Framework (MMC)

Μεξικανικό Πλαίσιο Προσόντων

Κάντε κύλιση στην κορυφή