Επικύρωση πτυχίου

Πανεπιστήμιο Azteca Ίδια πτυχία

Μεταφορά πιστώσεων | Επαγγελματική Πιστοποίηση | Κύριος: Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Επικύρωση πτυχίου
Διδακτορικό: (Προηγούμενη Έξοδος & Επίτευγμα | Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Δημοσίευση | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | Πληροφορίες Φοιτητών

Επιλογή 4) Επικύρωση πτυχίου που αποκτήθηκε:

Το Universidad Azteca προσφέρει επικύρωση πτυχίου που έχει ήδη αποκτηθεί από άλλο ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόμοια με την αναγνώριση μεταφορά πιστώσεων.

Απαιτήσεις

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης με υπογραφή
 • χρονολογική σειρά όλων των προηγούμενων σπουδών, προσόντων και πτυχίων
 • χρονολογικό βιογραφικό με έμφαση στο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο
 • επιστολή αίτησης που αναφέρει το πτυχίο, την περιοχή σπουδών ή τον κλάδο ή τη συγκέντρωση και τους λόγους επικύρωσής του (ομολογία) στον Κοσμήτορα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • συμβολαιογραφικό αντίγραφο του πτυχίου που υπόκειται στην αίτηση επικύρωσης
 • συμβολαιογραφικό αντίγραφο του πτυχίου ή του συμπληρώματος διπλώματος
 • σχέδιο σπουδών, εάν είναι διαθέσιμο, για το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη βράβευση ή περιγραφή του προγράμματος, τη διάρκειά του, τις απαιτήσεις πτυχίου και τον τρόπο παράδοσης
 • αντίγραφο σελίδας διαβατηρίου με φωτογραφία και προσωπικά στοιχεία
 • φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε μετά από εξέταση διπλωματικής εργασίας, αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας
 • μια λίστα αντιστοίχισης ή ένα χαρτοφυλάκιο που δείχνει πώς και γιατί το πτυχίο που αποκτήθηκε είναι ισοδύναμο με οποιοδήποτε αντίστοιχο πτυχίο που απονέμεται από το Universidad Azteca και τις ισχύουσες απαιτήσεις πτυχίου Universidad Azteca

Κριτήρια

Ο θεσμός απονομής είναι ένας από τους παρακάτω

– ένα πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο στο χρηματιστήριο της IAU·

– ένα εθνικά αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

– κρατικό εγκεκριμένο ή αδειοδοτημένο ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξουσίες απονομής πτυχίων·

– ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θεσμική διαπίστευση από οργανισμό διαπίστευσης αναγνωρισμένο ή καταχωρισμένο από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την αναγνώριση των οργανισμών διαπίστευσης ή καταχωρισμένο και αναγνωρισμένο από το CHEA, το ENQA ή το INQAAHE·

– ένα ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει προγράμματα με προγραμματική διαπίστευση από οργανισμό διαπίστευσης αναγνωρισμένο ή καταχωρισμένο από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή συμβούλιο που είναι επιφορτισμένο με την αναγνώριση φορέων διαπίστευσης ή καταχωρισμένο και αναγνωρισμένο από το CHEA, ENQA ή INQAAHE·

ή το πτυχίο που υπόκειται σε επικύρωση είναι

– κάθε πτυχίο που έχει απονεμηθεί και έχει ήδη αξιολογηθεί και αναγνωριστεί από επίσημα αναγνωρισμένη υπηρεσία αξιολόγησης διαπιστευτηρίων, π.χ. NACES, NARIC, OFQUAL ή Επαγγελματικούς και Ρυθμιστικούς Φορείς.

Υποβάλετε αίτηση για πτυχίο Universidad Azteca μέσω Επικύρωσης

Η επικύρωση ή η επικύρωση του πτυχίου Universidad Azteca έχει ως αποτέλεσμα την απονομή του ισοδύναμου πανεπιστημιακού πτυχίου Universidad Azteca στον αιτούντα με βάση την αναγνώριση του πτυχίου της αλλοδαπής.

Δάσκαλος και γιατρός

Τα πτυχία Master και Doctor υπόκεινται σε Επικύρωση Universidad Azteca στους τομείς μελέτης:

 • Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Νόμος
 • Ψυχολογία
 • Περιβαλλοντική Επιστήμη και Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Επιστήμες Υγείας
 • Δημόσια υγεία
 • Δημόσια διοίκηση
 • Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
 • Εκπαίδευση
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αμοιβές

Παρακαλώ, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του ιστότοπου σχετικά με τις τρέχουσες αμοιβές.

Επικύρωση πτυχίου που αποκτήθηκε προηγουμένως

Διαδικασία επικύρωσης

Παρακαλούμε, μην μας στέλνετε αυτόκλητα έγγραφα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αίτησης

– Επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας για να ενημερωθείτε για την καταλληλότητά σας. Παρακαλώ, ονομάστε το πτυχίο που θέλετε να επικυρώσετε και το ίδρυμα απονομής

– Μόλις προεκτιμήσουμε και κρίνουμε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα σας στείλουμε το έντυπο αίτησης και τις οδηγίες

– Υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

– Μετά την πληρωμή του Τέλους Αίτησης, θα εκδίδουμε απόφαση εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για επικύρωση ή όχι

– Μόλις πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα λάβετε μια Έκθεση Αξιολόγησης Εισδοχής και το τιμολόγιο για το τέλος επικύρωσης του αντίστοιχου πτυχίου

– Μετά την καταβολή του Τέλους Επικύρωσης, η Εξεταστική Επιτροπή θα αποφασίσει για την απονομή του πτυχίου με επικύρωση

– Το πτυχίο θα απονεμηθεί εντός 60 ημερών από την απόφαση

– Το πτυχίο θα είναι συμβολαιογραφικό

– Το πτυχίο θα ταχυδρομηθεί στον αιτούντα με συστημένη αεροπορική επιστολή

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (PDF)

Κάντε κύλιση στην κορυφή