Διδακτορικό Από Προηγούμενη Έγκριση & Ανά Επίτευγμα

Πανεπιστήμιο Azteca Ίδια πτυχία

Μεταφορά πιστώσεων | Επαγγελματική Πιστοποίηση | Κύριος: Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Επικύρωση πτυχίου
Διδακτορικό: (Προηγούμενη Έξοδος & Επίτευγμα | Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Δημοσίευση | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | Πληροφορίες Φοιτητών

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου με βάση την προηγούμενη απόδοση και το επίτευγμα (PhD)

Το διδακτορικό για επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι δυνατό σύμφωνα με τη ρήτρα αποκλεισμού του διδακτορικού με διατριβή, εφόσον η διαδικασία αυτή προβλέπεται στα συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα σπουδών και οι όροι τους ρυθμίζονται από αυτά τα σχέδια και προγράμματα.

Αυτό δεν είναι μια συντόμευση για ένα Dr.Univ., ωστόσο προσφέρεται σε αναγνωρισμένους πολυάσχολους ερευνητές και επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης που έχουν δημοσιεύσει ακαδημαϊκό έργο ή το αντίστοιχο. Το Dr.Univ. από τη δημοσίευση, το Prior Output ή το Achievement είναι αρκετά συνηθισμένο μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων, αφού εισήγαγαν αυτό το διδακτορικό στον ακαδημαϊκό κόσμο.

Το Dr.Univ. by Prior Output στοχεύει να αποδείξει ότι η εργασία που υποβάλλεται είναι υψηλής διάκρισης, αποτελεί μια πρωτότυπη και σημαντική συνεισφορά στην πρόοδο της γνώσης ή στην εφαρμογή της γνώσης ή και στα δύο, και αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι ηγετική αρχή στον τομέα ή τους σχετικούς τομείς σπουδών, και ότι η εργασία που υποβλήθηκε είναι ήδη «δημοσιευμένη».

Ο στόχος δεν είναι να επανεξεταστεί το σύνολο των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων ενός αιτούντος, αλλά μια επιλογή που παρουσιάζει ουσιαστική συνοχή και συνδεδεμένη αρχική συμβολή. Το Dr.Univ. by Prior Output θα πρέπει να είναι τόσο πρωτότυπο και συνεκτικό όσο ένα συμβατικό διδακτορικό δίπλωμα. Η εργασία που παρουσιάζεται θα πρέπει να είναι ήδη «δημοσιευμένη» εργασία, ανοιχτή σε κριτικό ακαδημαϊκό έλεγχο από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων γραπτών δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές ή/και δημοσιευμένες υπό ακαδημαϊκό ή Πανεπιστημιακό Τύπο, ακαδημαϊκό εκδότη, μονογραφίες από ακαδημαϊκό Τύπο, επίσημες εκθέσεις για οργανισμούς , χαρτοφυλάκια δημιουργικών έργων ή παρόμοια. Η υποβληθείσα εργασία παρουσιάζει μια πρωτότυπη συμβολή στη γνώση και θα περιλαμβάνει εργασίες που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα. Η υποβολή θα πρέπει να εκληφθεί ως προσθήκη σε μια τρέχουσα συζήτηση. Οι δημοσιεύσεις πρέπει να δίνουν έμφαση σε έναν κοινό χώρο ακαδημαϊκής έρευνας, με εύλογο βασικό επιχείρημα, και πρέπει να είναι πρωτότυπες, βασισμένες στην έρευνα, ποιότητας διδακτορικής διατριβής και ενσωματωμένες σε έναν ακαδημαϊκό λόγο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν δημοσιευμένη εργασία για εξέταση μόνο μετά από μια ελάχιστη περίοδο έξι μηνών από την εγγραφή τους.

Το διδακτορικό δίπλωμα PhD by Prior Output απονέμεται από το Universidad Azteca μετά από επιτυχή παρουσίαση προηγούμενων αποτελεσμάτων και συνοδευτικού εγγράφου 10.000 έως 15.000 λέξεων και εξέταση. Το συνοδευτικό έγγραφο θα πρέπει να διαμορφώνει τα συμφραζόμενα της προηγούμενης παραγωγής, να αποδεικνύει ότι αποτελεί μια συνεκτική οντότητα και να υπογραμμίζει την ανεξάρτητη και πρωτότυπη συμβολή στη γνώση που επιτυγχάνεται.

Διδάκτωρ Επιστημών του Πανεπιστημίου (Dr.Sc)

Μεταδιδακτορικό πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Αυτό το πτυχίο jure dignitatis απονέμεται σε κάποιον που έχει επιδείξει εξοχή και υποτροφία διοριζόμενος σε ένα συγκεκριμένο αξίωμα ή επίτευγμα σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την υποβολή ενός χαρτοφυλακίου έρευνας με ομότιμους κριτές, που συνήθως διεξάγεται επί σειρά ετών, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στον εν λόγω ακαδημαϊκό τομέα.

Διδάκτωρ Γραμμάτων του Πανεπιστημίου (Dr.Litt)

Μεταδιδακτορικό πρόγραμμα Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Ο Διδάκτωρ Γραμμάτων είναι ακαδημαϊκό πτυχίο, διδακτορικό του Πανεπιστημίου και ισάξιο του Διδάκτωρ Επιστημών, το οποίο απονέμεται από το Universidad Azteca ως αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, της πρωτότυπης συμβολής στις δημιουργικές τέχνες ή υποτροφία και άλλα πλεονεκτήματα.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί θα προσκληθούν σε διαγνωστική ηλεκτρονική εξέταση των απαιτήσεων πτυχίου.

Προσόν

Κριτήρια Εξέτασης (Δουβλίνο Περιγραφείς):

Τα προσόντα που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου απονέμονται σε μαθητές που:

έχουν επιδείξει συστηματική κατανόηση ενός πεδίου σπουδών και γνώση των δεξιοτήτων και των μεθόδων έρευνας που σχετίζονται με αυτό το πεδίο·

έχουν αποδείξει την ικανότητα να συλλάβουν, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν μια ουσιαστική διαδικασία έρευνας με επιστημονική ακεραιότητα·

έχουν συνεισφέρει μέσω πρωτότυπης έρευνας που επεκτείνει τα όρια της γνώσης αναπτύσσοντας ένα σημαντικό σύνολο εργασιών, μερικές από τις οποίες αξίζει να δημοσιευτούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

είναι ικανοί για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών.

μπορούν να επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους, την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής τους·

μπορεί να αναμένεται να είναι σε θέση να προάγει, εντός ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πλαισίου, την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση·

Οροι:

Η λέξη «επαγγελματίας» χρησιμοποιείται στους περιγραφικούς δείκτες με την ευρεία έννοιά της, σε σχέση με εκείνα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανάληψη εργασίας ή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας και που περιλαμβάνει την εφαρμογή ορισμένων πτυχών της προηγμένης μάθησης. Δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με εκείνες τις ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Το τελευταίο μπορεί να ταυτιστεί με το προφίλ/προδιαγραφή.

Η λέξη «ικανότητα» χρησιμοποιείται στους περιγραφείς με την ευρεία της έννοια, επιτρέποντας τη διαβάθμιση των ικανοτήτων ή των δεξιοτήτων. Δεν χρησιμοποιείται με τη στενή έννοια που προσδιορίζεται αποκλειστικά με βάση την αξιολόγηση «ναι/όχι».

Η λέξη «έρευνα» χρησιμοποιείται για να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, με το πλαίσιο να σχετίζεται συχνά με ένα πεδίο σπουδών. ο όρος χρησιμοποιείται εδώ για να αντιπροσωπεύσει μια προσεκτική μελέτη ή έρευνα που βασίζεται σε μια συστηματική κατανόηση και κριτική επίγνωση της γνώσης. Η λέξη χρησιμοποιείται με περιεκτικό τρόπο για να φιλοξενήσει το εύρος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν πρωτότυπη και καινοτόμο εργασία σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και τεχνολογικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών επιστημών και των παραδοσιακών, παραστατικών και άλλων δημιουργικών τεχνών. Δεν χρησιμοποιείται με περιορισμένη ή περιορισμένη έννοια, ούτε σχετίζεται αποκλειστικά με μια παραδοσιακή «επιστημονική μέθοδο».

Προσόντα Τρίτου Κύκλου

ΚύκλοςΓνώση και κατανόηση:
3 (Διδακτορικό)[περιλαμβάνει] συστηματική κατανόηση του πεδίου σπουδών τους και γνώση των μεθόδων έρευνας* που σχετίζονται με αυτό το πεδίο..
Εφαρμογή γνώσης και κατανόησης:
3 (Διδακτορικό)[αποδεικνύεται από την] ικανότητα σύλληψης, σχεδίασης, υλοποίησης και προσαρμογής μιας ουσιαστικής διαδικασίας έρευνας* με επιστημονική ακεραιότητα..
[είναι στο πλαίσιο] μιας συνεισφοράς που επεκτείνει τα σύνορα της γνώσης αναπτύσσοντας ένα σημαντικό σύνολο εργασιών, μερικές από τις οποίες αξίζει να δημοσιευτούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Κάνοντας κρίσεις:
3 (Διδακτορικό)[απαιτείται] ικανός για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών..
Επικοινωνία
3 (Διδακτορικό)με τους συνομηλίκους τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα (διάλογος) σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής τους (ευρύ πεδίο εφαρμογής).
Μαθησιακές δεξιότητες..
3 (Διδακτορικό)αναμένεται να είναι σε θέση να προάγει, εντός ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πλαισίου, την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο.

Mexican Qualifications Framework (MMC)

Μεξικανικό Πλαίσιο Προσόντων

 

Κάντε κύλιση στην κορυφή