Σπίτι » Κέντρο Σπουδών Πανεπιστημίων » Πανεπιστήμιο Azteca » Πανεπιστήμιο Azteca Ίδια πτυχία

Πανεπιστήμιο Azteca Ίδια πτυχία

Γράδος Πρόπιος (Ίδιοι τίτλοι σπουδών) από Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης

Μεταφορά πιστώσεων | Επαγγελματική Πιστοποίηση | Κύριος: Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Επικύρωση πτυχίου
Διδακτορικό: (Προηγούμενη Έξοδος & Επίτευγμα | Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Δημοσίευση | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | Πληροφορίες Φοιτητών

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Master του Πανεπιστημίου | Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Τα προηγούμενα προγράμματα αξιολόγησης μάθησης grado propio του Universidad Azteca είναι ιδανικά για ειδικευμένους επαγγελματίες που αποκτούν πτυχίο πανεπιστημίου με βάση τα προσόντα, τις άδειες, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους και δεν χρειάζονται διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο πτυχίο αντί για πτυχίο πανεπιστημίου που απονέμεται από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο να αποδείξουν το ατομικό τους επίπεδο εκπαίδευσης σε έναν δεδομένο τομέα ή τομέα εξειδίκευσης. Το πτυχίο Grado propio ή πανεπιστημιακό πτυχίο αντικατοπτρίζει ότι ο απόφοιτος έχει αποκτήσει πτυχίο σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απονέμεται από επίσημα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Τα πανεπιστημιακά πτυχία δεν πρέπει να συγχέονται με τα επίσημα αναγνωρισμένα προγράμματα και πτυχία με RVOE που προσφέρονται από το Universidad Azteca ή με τα επίσημα διαπανεπιστημιακά προγράμματα διπλού πτυχίου που επικυρώνονται από το UCN και μπορούν να αποκτηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

ΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟ –

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (PDF)

Κάνε αίτηση τώρα!

Τι είναι το GRADO PROPIO;

Τα πτυχία Título propio απονέμονται από το Πανεπιστήμιο sui generis και, στην περίπτωση του Universidad Azteca, βάσει του άρθρου 59 του Γενικού Νόμου για την Εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, τα πανεπιστημιακά πτυχία χορηγούνται νόμιμα από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο, παρόλο που δεν έχουν επίσημη αναγνώριση, ενδέχεται να αναγνωριστούν ως επαγγελματικές ειδικότητες από Επαγγελματικούς, Ρυθμιστικούς και Καταστατικούς Φορείς και Συντεχνίες, καθώς και από μεμονωμένους εργοδότες. Ορισμένα πανεπιστημιακά πτυχία μπορεί επίσης να γίνουν δεκτά για μεταφορά πιστώσεων σε επίσημα προγράμματα σπουδών (π.χ. στην Αυστρία ή DEA στην Ισπανία). Ορισμένα πανεπιστημιακά πτυχία αναγνωρίζονται για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (π.χ. MBA στην Αυστρία για Unternehmensberater ή αδειοδοτημένους συμβούλους διαχείρισης), άλλα όπως το DEA στην Ισπανία και τη Γαλλία πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή σε διδακτορική έρευνα χωρίς περαιτέρω μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος ή το πτυχίο πανεπιστημίου αντικατοπτρίζει ότι ο απόφοιτος έχει αποκτήσει πτυχίο σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απονέμεται από επίσημα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Το Universidad Azteca έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής και ακαδημαϊκής πιστοποίησης και απονέμει τους ακόλουθους τίτλους τίτλου σπουδών σε άτομα που πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πτυχίου:

Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανώτερες Σπουδές, Επαγγελματικές Σπουδές, Ατομικές Σπουδές.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Lunes 13 de Noviembre de 2017 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

ACUERDO número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior.

Άρθρο 42.-

Los Particulares que imppartan estudios del tipo superior sin RVOE deberán mencionarlo en la totalidad de la documentación que expidan y en la publicidad que hagan por cualquier medio impreso o electrónico, par a cuyo efecto deberán text lenguual, en forma:

“ESTUDIOS SIN RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL”

Los estudios realizados en dichas instituciones no son reconocidos por la Autoridad Educativa Federal, por lo que bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de validez oficial.

El tipo y tamaño de letra que se utilice en dicha leyenda, deberá ser igual al texto de mayor tamaño que el Particular utilice en la propia documentación o publicidad, que haga por cualquier medio, segúnorresponda.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GRADO PROPIO

Τα προγράμματα σπουδών Título propio ή Grado propio ή πανεπιστημιακά προγράμματα είναι μια κοινή ακαδημαϊκή και επαγγελματική προσφορά πολλών πανεπιστημίων παγκοσμίως και βασίζονται στους αντίστοιχους ισχύοντες νόμους σπουδών. Ρυθμίζονται στην Αυστρία ως «Universitätslehrgänge», «Fachhochschullehrgänge», «Hochschullehrgänge», στην Ιταλία, την Ισπανία (Arto. 34 Ley Organica de Universidades) και τη Γαλλία είναι γνωστά ως «δικά τους πτυχία», για να αναφέρουμε μόνο μερικά.

Το Σύνταγμα του Μεξικού και ο Γενικός Νόμος της Εκπαίδευσης (Ley General de Educación) επιτρέπουν σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ιδιαίτερα IES) να προσφέρει προγράμματα με RVOE, Reconocimiento de Validez Official de Estudios ή Επίσημη Αναγνώριση της Εγκυρότητας Σπουδών, που είναι προγραμματική διαπίστευση, καθώς και το δικαίωμα σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν προγράμματα και να απονέμουν πτυχία χωρίς προγραμματική διαπίστευση σύμφωνα με το άρθρο 59 του Γενικού Νόμου για την Εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα με ή χωρίς RVOE, διαβάστε τις πληροφορίες που παρέχονται από το Γραμματέας Δημόσιας Εκπαίδευσης στο Μεξικό.

Η ρυθμιστική αρχή SEP επιβεβαίωσε στον Πρύτανη του Universidad Azteca ότι το Universidad Azteca δικαιούται να προσφέρει εθνικά και διεθνή προγράμματα χωρίς RVOE και να απονέμει δικά του πανεπιστημιακά πτυχία, ωστόσο, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν πλήρως αυτήν την περίσταση:

Εν προκειμένω για τις ιδέες, se desprende lo siguiente:

Que no existe impedimento legal alguno para que la Universidad Azteca referida, pueda impartir estudios de tipo superior sin reconocimiento de validez oficial, y los Títulos, Diplomas o Grados ανταποκριτές que expida, serán títulos ha propios dembarago, sin valor of. conocimiento tal circunstancia a los usuarios, así como también mencionarlo en su documentación y publicidad que utilice, tal como lo establece el artículo 59 de la Ley General de Educación, que para mejor y pronta referencia setin:

Άρθρο 59.- Los specifices que presten servicios por los que se imppartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en suorrespondiente documentación y publicidad.

De igual forma, me permito comunicarle que no hay impedimento legal alguno por parte de las leyes mexicanas para que la Universidad Azteca que nos ocupa, pueda impartir educación de tipo superior en territorio extranjero, sin embargo de las leyes mexicanas pretenda impartir estudios, (…)

Por otra parte, cabe mencionar que de conformidad con lineamiento 21 del citado Acuerdo, para el caso de intercambios académicos, no se requiere de un trámite de revalidación ante esta autoridad, ya que cuando un programa ακαδημαϊκό σύστημα διαμεταγωγής, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας, η οποία είναι απαραίτητη για το ακαδημαϊκό σύστημα, η οποία είναι απαραίτητη για το ακαδημαϊκό σύστημα, que de manera expresa los estudiantes realicen determinadas actividades de aprendizaje, asignaturas o unidades de aprendizaje en un programa académico distinto, bien de una misma institución educativa o de otras ubicadas en territorio nacionalercuando en ορισμός en el plan y programas de estudio con Reconocimiento de Validez Official de Estudios y así mismo se encuentre prevista en la reglamentación interna de la institución educativa que μεταδίδει διχο σχέδιο y programas de estudio, quien asentará la ecuentre los results.

Lic. Luis Alberto Navarro Acosta, Υποδιευθυντής του Control Escolar, SEP

Η νέα στρατηγική εστίαση του Universidad Azteca είναι η προγραμματική διαπίστευση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων που προσφέρονται διεθνώς:

Τα προγράμματα του ίδιου του πανεπιστημίου Universidad Azteca που παρέχονται στην Αυστρία πληρούν τα πρότυπα ποιότητας ΚΩΝΙΑ Πρότυπα. Τα Προγράμματα Universidad Azteca που παρέχονται στην Αυστρία είναι επίσης διαπιστευμένα από τον Οργανισμό Διαπίστευσης & Πιστοποίησης Εκπαίδευσης του Καναδά TRACCERT. TRACCERT είναι μέλος της AAAC Association of Accrediting Agencies of Canada και εγγεγραμμένος Φορέας Διαπίστευσης και Πιστοποίησης στην Κυβέρνηση του Καναδά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου και Master του Πανεπιστημίου

Κάντε κύλιση στην κορυφή